Öğrenci Çıktıları


1. Matematik, teknik ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi
2. Deneyleri tasarlama ve yürütme becerisi ile birlikte verileri analiz etme ve yorumlama
becerisi
3. Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, ahlaki, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve
sürdürülebilirlik gibi kısıtlamalar çerçevesinde istenen ihtiyaçları karşılamak için bir sistemi,
bileşenini veya işlemi tasarlama becerisi
4. Farklı disiplinlerle takım çalışması yürütme becerisi
5. Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6. Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlama becerisi
7. Etkili iletişim kurma becerisi
8. Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama
becerisi
9. Yaşam boyu öğrenmeyi anlama ve ihtiyaç duyma
10. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi
11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik
araçlarını kullanma becerisi